Informace o zpracování osobních údajů
podávané v souvislosti s odesláním formuláře z webu www.magdalenadobromila.cz

provozovaným Pojišťovnou VZP, a. s.

Obchodní společnost Pojišťovna VZP, a.s., IČ: 27116913, sídlem: Lazarská 1718/3 110 00 Praha 1, sp.zn.: B 9100 vedená u Městského soudu v Praze, jakožto provozovatel a majitel webu www.magdalenadobromila.cz a správce osobních údajů, si vás tímto dovoluje informovat o zpracování vašich osobních údajů, k němuž dochází v souvislosti s odesláním formuláře z webu www.magdalenadobromila.cz.

Zpracovávané osobní údaje

V souvislosti s odesláním formuláře z webu www.magdalenadobromila.cz  naše společnost zpracovává vaše jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

 1. Účel a důvod zpracování osobních údajů

Ke zpracování vašich osobních údajů dochází za účelem marketingových aktivit Správce.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonných důvodů, které se vždy liší ve vztahu k jednotlivému účelu zpracování.

Důvodem, na jehož základě dochází ke zpracování osobních údajů, jsou oprávněné zájmy. Těmito oprávněnými zájmy jsou zejména některé druhy přímého marketingu, apod. Proti tomuto zpracování jste kdykoli oprávnění vznést námitku, přičemž důvodem této námitky může být zejména zjevná nepřiměřenost Správcem přijatých opatření vzhledem k vašim právům a svobodám.

Dalším důvodem, na jehož základě dochází ke zpracování osobních údajů, je souhlas. Udělení souhlasu je vždy zcela dobrovolné, jeho neudělení není spojeno s jakýmikoliv nepříznivými důsledky. Souhlas je možné kdykoli bez jakýchkoli obtíží a sankcí odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním. Odvoláním souhlasu není dotčeno právo Správce zpracovávat mé osobní údaje na základě jiného důvodu, je-li tento důvod dán.

 • Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování. V rozsahu, v němž tomu nebrání obecně závazné právní předpisy, jsou tyto osobní údaje zpravidla mazány po uplynutí 5 (slovy: pěti) let ode dne zrušení účtu. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu jsou zpracovávány jak je uvedeno v tomto odstavci nebo do doby, dokud není tento souhlas odvolán (podle toho, co nastane dříve).

 • Jakým způsobem ke zpracování osobních údajů dochází?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně v rámci informačního systému Správce. V rámci zpracovávání osobních údajů nebudete předmětem automatizovaného rozhodování (včetně profilování).

 • Předávání a osobních údajů

Vaše osobní údaje Správce předává jiným subjektům pouze v případě, je-li to nezbytné. Osobní údaje mohou být předávány zejména státním orgánům, ale také například subjektům provádějícím pro Správce marketingových aktivit v souvislosti s aktivitami Správce nebo poskytovatelům softwarových a jiných služeb a aplikací, které společnost Správce užívá. Správce vždy dbá na to, aby veškeré subjekty, kterým jsou vaše osobní údaje předávány, dodržovaly vysoký standard jejich ochrany. Osobní údaje nebudou přenášeny do zemí mimo EU.

 • Práva související se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte vůči Správci určitá práva. Mezi tato práva patří například:

 1. Právo na přístup

Na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo Správce zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. I když by veškeré informace měly být součástí tohoto dokumentu, neváhejte se v případě nejasností na Správce s žádostí o další informace obrátit.

 • Právo na opravu

V případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.

 • Právo na výmaz

V některých případech máte právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů Správce a je shledáno, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, neexistují nebo
 • zpracování osobních údajů prováděné Správcem přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

 • právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musí Správce omezit, pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné,
 • vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste v budoucnu takové údaje Správci stejně poskytli),
 • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li vaše námitka oprávněná, je Správce povinen zpracování vašich osobních údajů omezit.
 • Právo na přenositelnost

Máte právo získat od Správce všechny vaše osobní údaje, které jste mu poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v elektronických databázích.

 • Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu Správce. Osobní údaje poté Správce přestane zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračoval.

 • Právo podat stížnost

Kdykoli se také můžete v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 1. Uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů

Veškerá vaše práva můžete vůči nám uplatnit prostřednictvím emailu zaslaného na adresu pověřence Alena.Horakova@pvzp.cz, +420 233 006 239.

Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, je Správce oprávněn tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete samozřejmě informováni.